Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Tante Taat (hierna Tante Taat of verkoper) en haar wederpartij (hierna Wederpartij of koper).

2.Door het plaatsen van een bestelling danwel het aangaan van een overeenkomst worden deze Voorwaarden van toepassing verklaart. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die op enig moment voortvloeien uit een bestelling of uit een overeenkomst.

3.Nietige of anderszins ongeldige bepalingen uit deze Voorwaarden laten de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ingeval van nietige of anderszins ongeldige bepalingen zullen koper en verkoper in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of ongeldige bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden tussen partijen of ingeval er een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ʻnaar de geestʼ van deze bepalingen.

5.Van de bepalingen uit deze Voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken, waarbij alle overige bepalingen onverkort van kracht zullen blijven. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen van Tante Taat zijn vrijblijvend, tenzij een beperkte geldigheidsduur nadrukkelijk in de aanbieding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.Tante Taat kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Daarnaast is Tante Taat niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen tussen de digitale weergave vande kleur en de feitelijke kleur van het ontvangen product.

3.De vermelde prijzen zijn in euroʼs (€) inclusief BTW, doch exclusief

eventuele verzendkosten. Voor verzending binnen Nederland brengt verkoper de op de website vermelde kosten in rekening. Voor verzending naar andere landen dan Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Prijzen van aanbiedingen op enig moment gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.Na een bestelling ontvangt koper een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, zijn vermeld. Betaling kan geschieden door middel van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

Overeenkomsten komen slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Tante Taat. Tante Taat is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel (aanvullende) voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tante Taat dit mee na ontvangst van de bestelling. Het geld zal zonder opgave / omschrijving van reden terug worden gestort op het rekeningnummer van de koper.

Producten van Tante Taat mogen in geen enkel opzicht worden doorverkocht aan derden, gekopieerd, of op een andere manier worden vermenigvuldigd, als hier echter sprake van lijkt zal de overeenkomst onmiddelijk worden ontbonden. Het geld zal dan tevens zonder opgave / omschrijving van reden terug worden gestort op het rekeningnummer van de koper. Tevens zullen er juridische stappen worden ondernomen om dergelijke werkwijzen tegen te gaan.

 

Artikel 4 - Levering en uitvoering

1. Tante Taat zal pas overgaan tot het maken van het product als door de koper de volledige factuur is voldaan en daarmee automatisch akkoord wordt gegeven aan deze Algemene voorwaarden.

2.Zodra de factuur is voldaan zal Tante Taat straten met het maken van het door de koper bestelde product/producten. Door het voldoen van de factuur geeft de koper akkoord voor het starten van het verwerkingsproces van zijn/haar ingeleverde oude goud/zilver om dit te vermaken tot de afgesproken vorm.

3.Hoewel wij bij Tante Taat de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, stelt zij geen nader onderzoek in naar de juistheid en volledigheid van de door koper verstrekte gegevens. Er wordt aangenomen dat deze volledig en juist zijn.

4.Als levertijd geldt de op de website vermelde termijn, tenzij anders door koper en verkoper overeengekomen. De levertijd is in periode van vakantie anders dan gebruikelijk. op de website wordt vermeld in welke periode er vakanties zijn.

5.Levering van het product vindt plaats op het door koper opgegeven

adres. Koper dient de bestelling in ontvangst te nemen. Wanneer koper hieraan niet voldoet, kunnen alle daaruit voortvloeiende kosten aan koper in rekening worden gebracht.

6.De tussen koper en verkoper overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn, echter geldt hiervoor een maximum van 90 dagen na de afgesproken leveringsdatum van de het sieraad. Ingeval van overschrijding van de overeengekomen termijn dient koper verkoper in gebreke te stellen, waarna verkoper alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft koper nimmer recht op ontbinding, schadevergoeding, of recht op niet-nakoming van de overeenkomst. Omdat veel sieraden na bestelling voor de koper worden gemaakt is er altijd een bepaalde levertijd. De levertijd voor het sieraad zal Tante Taat altijd vooraf met de koper bespreken om zo een indicatie te krijgen van de voorgenomen levertijd.

7.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, mocht deze er niet zijn dan krijgt de koper uiteraard zijn geldbedrag retour.

 

Artikel 5 – Herroeping en retourzending

1.Tante Taat doet er natuurlijk alles aan om het product naar wens van de koper te leveren. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan heeft koper het recht om het product zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Tante Taat retour te zenden.

Belangrijk: Sieraden die na bestelling speciaal voor de koper worden gemaakt (DUS ALLES UIT DE WEBSHOP) en speciale opdrachten kunnen echter niet geruild worden. De sieraden die zijn gekocht uit de winkel etalage kunnen echter wel binnen 14 dagen geretourneerd worden

De contactgegevens van verkoper zijn te vinden op de bij de bestelling gevoegde betaalfactuur en op de website van de verkoper. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van koper.

2.Producten die speciaal voor koper op maat gemaakt zijn en speciale opdrachten kunnen niet worden geruild. Koper dient van te voren dus goed na te denken voordat hij/zij overgaat tot het geven van de opdracht aan Tante Taat. De koper is zich er van bewust dat zilveren / gouden sieraden die speciaal voor hen worden gemaakt niet kunnen worden geruild en niet nog eens worden vermaakt tot

een ander sieraad / andere vorm.

3.Oorbellen mogen vanuit hygiënisch oogpunt niet worden geruild.

4.Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of koper het bestelde product wenst te behouden.

5.Het bestelde product kan alleen retour worden gezonden mits (indien redelijkerwijs mogelijk) ongedragen en het in de originele staat en verpakking verkeerd. Na ontvangst van de retourzending stuurt Tante Taat hiervan een ontvangstbevestiging en zal verkoper binnen 14 werkdagen nadat een product in originele staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de opgegeven bankrekening terugstorten. Reeds betaalde verzendkosten zullen door de verkoper niet vergoedt worden en zijn voor rekening van de koper.

6.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de bestelling dienen binnen een redelijke termijn nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd, bij Tante Taat kenbaar worden gemaakt. Bij Tante Taat ingediende klachten worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, beantwoord binnen een termijn van 15 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.

 

Artikel 6 - Nakoming overeenkomst

1.Verkoper garandeert aan koper, behoudens hetgeen gesteld in lid 2, de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het geleverde product voor een periode van 6 maanden na ontvangst van het product.

2.De in lid 1 bedoelde kwaliteitsgarantie geldt niet indien: a.Koper jegens verkoper in gebreke is; b.Er sprake is van een geringe gebruikelijke en/of technisch

onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht,

afmeting, materiaal, materiaalstructuur en/of afwerking; c.Het product gebruikt of beschadigd is; d.Het product is blootgesteld aan buitengewone omstandigheden, zoals

water, zeep, zand, kledingstukken die afgeven, parfum, haarlak,

make-up, schoonmaakmiddelen, etc; e.Reparaties zijn verricht door derden of door de koper zelf; f. De herroepingstermijn is verstreken; g.Er sprake is van een verborgen gebrek, welke na de

herroepingstermijn aan het licht komt. 1.Tante Taat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade

voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tante Taat, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Tante Taat. Ook wordt de aansprakelijkheid uitgesloten die

voortvloeit uit eventuele schade die wordt veroorzaakt bij de

uitvoering van de overeenkomst door derden. 2.Tante Taat maakt uitdrukkelijk kenbaar dat haar producten niet

geschikt zijn voor kinderen en/of dieren. Dit in verband met het gebruik van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Bij gebruik van de producten van Tante Taat in de buurt van kinderen en/of dieren wordt de nodige voorzichtigheid betracht. Tante Taat is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel letsel.

 

Artikel 7 - Overmacht

1.Ingeval van overmacht heeft verkoper het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper dient dit schriftelijk mee te delen aan koper en is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs onaanvaardbaar zou zijn.

2.Overmacht omvat elke tekortkoming die niet verwijtbaar is aan Tante Taat, omdat deze niet is toe te rekenen aan haar schuld en niet volgens de wet voor rekening komt van Tante Taat.

 

Artikel 8 - Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 9 - Geschillen

1.De Nederlandse tekst van de Algemene Verkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de Voorwaarden.

2.Op overeenkomsten waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

KvK-nummer: 58850279

BTW-identificatienummer: NL103715186B01

Website: www.tantetaat.nl E-mailadres: info@tantetaat.nl

TanteTaat.nl maakt gebruik van essentiële cookies om de site te laten werken. Wij verstrekken geen informatie aan derden.